آذربايجان

جمهوري اذربايجان در سالهاي اخير تلاشهاي قابل توجه اي براي افزايش گردشگري خود داشت هاست. همچنين سال ۲۰۱۱ در كشور آذربايجان سال گردشگري اذربايجان نمايده شد. كشور آذربايجان در سال ۲۰۱۰ ميزبان بيش از دو و نيم ميليون گردشگر بود هاست، در سالهاي اخير سهم گردشگري آذربايجان را بيشتر كشورهاي اوكراين، قزاقستان، ايران، گرجستان، اردن، بحرين، آلمان، استراليا، بلغارستان و فنلاند داشت هاند. ميراث فرهنگي و معماري ملي و اسامي از مهمترين عاملهاي ثبات در جمهوري آذربايجان محسوب ميشود. اين كشور به عنوان دومين كشور شيعه در جهان، با ميرا ث هاي معماري، آداب و رسوم، تنوعهاي فرهنگي، انواع پوشاك، صنايع دستي، غذاهاي سنتي و چشم اندازهاي جغرافيايي و طبيعي از نظر جهانگردي قابل توجه بوده و همه ساله هزاران گردشگر خارجي را به سمت جمهوري آذربايجان جذب كرده كه از نظر اقتصادي نيز تأثير به سزايي در رشد اقتصادي اين كشور داشته است.
جاذبه هاي تفريحي و گردشگري باكو
برج مايدن
اين بناي مخروطي شكل از سنگ ساخته شده، ٢٩ متر ارتفاع دارد و بهترين نماد براي معماري آذربايجان به شمار م يرود. در مورد سال ساخت اين بنا اختاف نظرهاي زيادي وجود دارد، اما نماي ساختمان نشان ههاي معماري قرن ١٢ را در خود دارد. نام آذري اين بنا، گيز قلعسي است كه در فارسي قلعه دختر ناميده م يشود. درباره اين برج داستا نهاي زيادي م يگويند. مثاً يكي از داستان ها مربوط به حكمران ثروتمندي است كه به عشق دختر خود دچار شده و از او مي خواهد كه باهم ازدواج كنند. دختر كه ترس از گناه او را گرفته و از طرفي نم يتواند از دستور پدر سرپيچي كند، به پدر پيشنهاد ساخت برجي را مي دهد تا درمدت ساخت برج بتواند تمام جوانب را بسنجد و تصميم خود را بگيرد. بعد از اتمام برج، دختر راحت ترين تصميم و شايد عقلاني ترين تصميم را مي گيرد، به بالاي برج رفته و خودش را به پايين پرت ميكند. بله، داستان غ مانگيزي است. در حال حاضر، داخل اين برج را نقاش يهاي قديمي پوشانده و مغازه اي كه سوغات يهاي مختلف آذربايجان را مي فروشد، هم در آن داير است. از روي پشت بام اين برج ، محل ههاي قديمي با كو كاماً معلوم است.
قصر شيروان شاه
اين مجموعه قصر زيبا و شگفت انگيز، از ماسه و سنگ ساخته شده و محل استقرار كيي از حكمرانان آذربايجان بوده است و در قرن پانزدهم ساخته شده، البته اين قصر يك بار در سال ٢٠٠٣ مورد بازسازي قرار گرفت. درِ غربي آن سنگي است و روي آن حكا ك يهاي فو قالعاد هاي انجام شده است. پله ها از سمت حياط تشريفاتي به يك آب انبار هشت ضلعي، منتهي م يشوند. نزديك اين محل، خراب ههاي مسجد يكقباد قرار دارند.
موزه فرش
اين موزه، قباً موزه ي لنين نام داشت، اما در حال حاضر تبديل به موزه ي فرش بسيار زيبايي شده و نشان دهنده ي تاريخچ هي فرش در آذربايجان است. در اين موزه بيش از هزار عدد قاليچه دست بافت و كمياب و زيباي آذري، ايراني و داغستاني نگه داري مي شود. ا گر بخواهيد م يتوانيد با پرداخت ٤٠٠٠ تومان اضافه، يك راهنما بگيريد و از او بخواهيد تا دربار هي طرح، سمبل هاي استفاده شده و تاريخچ هي فر شها توضيحاتي را به شما بدهد.
موزه هنر دولتي
اين موزه در واقع در دو عمارت مجلل قرار دارد. ساختمان اصلي، شامل آثار هنري قرن نوزده آذربايجان و روسيه مثل نقاشي و مجسمه و... بوده و ساختمان كوچك تر، هنر مدرن -مجسمه سازي، نقاشي- آذربايجان را به معرض نمايش گذاشته است.
مسجد تَزَ پير
تزَپير بين سال هاي ١٩٠٣ و ١٩١٤ ساخته و در سال ٢٠٠٧ بازسازي شد و روكشي از طا به مناره هاي آن اضافه كردند. معماريِ آن تماماً، اسامي است.
مسجد امام حسين
مسجدي نو ساز كه جذابيت هاي معماري اش مربوط به شمال آفريقا و همچنين برگرفته از هنر مدرن آذربايجان است.
كليساي آرچانجل ميشل روسيان
مركز جامعه ارتودكس با كو است. اين كليسا معمولاً به روي توريس تها باز نيست. اما به هر حال احتمال رفتن صد در صد منتفي نيست، ا گر توانستيد به داخل آن برويد، مجسمه هاي زيبا، نقاش يهاي رنگارنگ سقف، توجه شما را به خود جلب خواهد كرد.
كليساي ارامنه
كليساي ديگر با كو است كه به دليل كم تعداد بودن ارامنه، به حالت متروك در آمده. اين كليسا، ياد آور تقسيمات مرزي و فرهنگي وحشيانه اي است كه منطقه ي قره باغ نتيجه ي كيي از آن هاست.
خيابان شهيدان
در جنوب غربي مركز شهر، يادبود تلخ قربانياني است كه توسط حمات ارتش سرخ در سال ١٩٩٠ كشته شدند. البته بعدًا كشته شدگان كشمكش هاي قره باغ نيز به قربانيان حمات ارتش سرخ اضافه شدند. يادبود كوچكي هم براي نظاميان كشورهاي انگلستان و مشترك المنافع كه در اطراف با كو در جنگ جهاني اول كشته شدند هم در آن نزد كيي وجود دارد كه البته باعث مجادلات زيادي شده است و خيلي ها مخالف حضور آن هستند.
غذا
مه مترين مشخص هي غذاهاي با كو تنوع زياد آن هاست. علت اين امر را بايد در تأثير فرهنگ غذايي ايراني، روسي و عادات غذايي خودِ تر كها جست وجو كرد. در رستورا نهاي با كو مي شود غذاها را بر حسب ريشه هاي قومي-ملي شان به آذري، روسي، تركي)تركي هاي( و گرجي تقسيم بندي كرد و البته بايد دانست كه فست فود هم هميشه در دسترس است.
در با كو، اغذيه فروش يهاي خيلي زيادي كباب تركي مي فروشند. كيي از آن ها اينتر گراند است كه در خيابان تق ييِف قرار دارد و از همه معروف تر است. ا گر يكي از طرفداران مك دونالد هستيد، بد نيست بدانيد كه يك شعب هاش در ميدان فواره موجود است. بسياري از شيرين يفروشي ها، اسنك هاي كوچك و ارزان همراه با چاي يا ش لاكت دارند. البته ا گر نم يتوانيد آذري صحبت كنيد، بهتر است يا پول خرد داشته باشيد يا بي خيال شيريني خوردن شويد. قنادي حيات در خيابان آزادليك قرار دارد و بهترين قنادي پيشنهادي ماست. قنادي اصان هم نزديك ايستگاه مترو در خيابان كفار كابارلي قرار گرفته و خاچاپوري هاي آن )كلوچه هاي شيريني كه داخل آنها با پنير پر شده است( بسيار لذيذ و خو شمزه است.
شهر شكي Shaki
شكي يكي از شهرهاي سرسبز و زيباي آذربايجان است كه به دليل تبليغات ضعيف هنوز توريست زيادي راهي آن نم يشود و به همين دليل شهر به طرز خاصي بكر و دست نخورده باقي مانده. ميدان اصلي شهر را يك پارك بسيار بزرگ، پر از خان ههاي درختي تشكيل م يدهد. اين قسمت از شهر تقريباً جديد است و در دوره ي معاصر شكل گرفته. در شكي قلع هي حاجي چلبي از اهميت بسياري برخوردار است، حاجي به نوعي يك قهرمان ملي و پدر معنوي اين شهر محسوب م يشود و مورد احترام مردم است. كاروان سراي خا نسرايي با درخت هاي خرماي معروفش و قنديل هاي تالارش يكي ديگر از ديدن يهاي مهم در شكي هستند. اتا قهاي اين كاروا نسرا داري در و پنجر ههاي مشبك كاري بسيار زيبايي هستند، اصولاً مشبك يكي از سوغات شكي است. داخل اتاق ها عاوه بر اين مشبك ها نقاشي هايي از جنگيدن حاجي چلبي نيز م يبينيم، كه خبر از دلاور يهاي وي در ميادين جنگ مي دهد.
حال كه صحبت از حاجي چلبي به ميان است بد نيست بگوييم او كيست و چه كرده كه در هم ه جاي شهر اسمش را بر در و ديوار و روي مكا نهاي مهم مي بينيد. داستان از ١٧١٦ ميادي آغاز مي شود، سالي كه شهر توسط سيل ويران شد. البته حاجي در آن زمان كار خاصي نكرده، اما شهر حسابي از رونق افتاده بود، در ١٧٤٠ است كه حاجي چلبي تصميم مي گيرد شهر را بازسازي كند. او در نوخا - كه اسم قديمي شكي است- يك قلعه مي سازد. و همچنين در مبارزاتي بنيا نگذار خوانين مستقل در آذربايجان مي شود. البته اين قلعه نجا تدهند هي شكي نيست چرا كه باز هم سيلاب شهر را با خاك -يا بهتر است بگوييم، گِل- يكسان م يكند، اما اين بار چون شهر مهم است دوباره قد علم م يكند. شكي ، مشخصاً به خاطر ابريشمش معروف است و هنوز كه هنوز است در بازارهاي اين شهر روسري هاي ابريشميِ درجه يك را پيدا مي كنيد.
شكي نه فقط سرسبز كه از حيث فرهنگي هم غني است. موز هي رشيد بي افندي يك موز هي مختص به قو مشناسي است كه اشياي باستاني و صنايع دستي قابل توجهي، عموماً مربوط به شكي را در خود گردآوري كرده است. از ديگر ديدني هاي شكي يك كليساي روسي با معماري خاص و به شكل استوانه است و البته كاربري آن امروزه از كليسا به موزه عوض شده و مجموع هاي از اشياي هنري توليد شده در شكي مثل فلزكاري، قاب دوزي و سفال گري را شامل مي شود. ارزش اين اشيا تا حدي است كه غير قابل قيم تگذاري تشخيص داده شده اند. اما جالب ترين موزه در شكي موز هي مشبك است. چنان كه گفته شد شكي شهر مشبك ها است. مشبك سازي در واقع هنري است قديمي كه در ايران هم رواج دارد. در هنر مشبك، چسب، ميخ، پيچ و شي خارجي نقشي ندارد، در واقع قطعات چوب مثل پازل در هم چفت مي شوند و يك كلِ بزرگ تر مثل در پنجره يا پاراوان را شكل مي دهند.
رستورا نهاي شكي بسيار ارزانند و در هر خيابان معروف شكي لا اقل يك رستوران خوب را پيدا خواهيد كرد. آش و پيتي از غذاهاي معروف در شك ياند. پيتي غذايي است كه شبيه به آبگوشت خودمان است، حتي طرز خوردن آن همراه با تليت كردن نان و جدا خوردن گوشت است. همچنين شكي براي شيريني هايش معروف است، حكم حلوايِ شكي در آذربايجان، مثل كلوچه ي شمال ايران م يماند.
تاريخچه
تا حدي است كه غير قابل قيمت گذاري تشخيص داده شد ه اند. اما جا لبترين موزه در شكي موز هي مشبك است. چنان كه گفته شد شكي شهر مشبك ها است. مشبك سازي در واقع هنري است قديمي كه در ايران هم رواج دارد. در هنر مشبك، چسب، ميخ، پيچ و شي خارجي نقشي ندارد، در واقع قطعات چوب مثل پازل در هم چفت مي شوند و يك كلِ بزرگ تر مثل در پنجره يا پاراوان را شكل مي دهند.
رستورا نهاي شكي بسيار ارزانند و در هر خيابان معروف شكي لا اقل يك رستوران خوب را پيدا خواهيد كرد. آش و پيتي از غذاهاي معروف در شك ياند. پيتي غذايي است كه شبيه به آبگوشت خودمان است، حتي طرز خوردن آن همراه با تليت كردن نان و جدا خوردن گوشت است. همچنين شكي براي شيريني هايش معروف است، حكم حلوايِ شكي در آذربايجان، مثل كلوچه ي شمال ايران م يماند.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي آلا پرواز ايرانيان محفوظ مي باشد.