مالزي

جزاير و سواحل مالزي
سلامت داتانگ
بياييد و جزاير روستايي و سواحل طلايي مالزي را تجربه كنيد
مالزي سرزمين مردم مهربان و ملتي خوشبخت با شگفتي هاي طبيعي به شما خوش آمد مي گويد.مالزي از شمال با تايلند و از جنوب با سنگاپور،مجاور است مالزي همچنين در امتداد مناطق شمالي برونيي امتداد يافته و ايالت صباح و ساراواك را تشكيل داده است.
با 4800 كيلومتر خطوط ساحلي،مالزي به داشتن زيباترين جزار و سواحل در آسيا مباهات مي كند.تنگه ملاكا در غرب،درياي چين جنوبي در شرق و درياي آندامان در شمال غربي تعدادي از ثروت هاي طبيعي است كه در ساحل آرام پناهگاه ساحلي كوه ها آرام گرفته است.در زير آبهاي زمردين دنياي فريبنده از مرجان ها و آبزيان دريايي منتظر كشف شدن هستند.
بياييد و فريفته اين تعطيلات افسانه اي شويد.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي آلا پرواز ايرانيان محفوظ مي باشد.