اخذ ويزاي ايتاليا

ايتاليا با نام رسمي جمهوري ايتاليا , كشوري در اروپاي جنوبي است كه در كنار يونان مهد پيدايش تمدن فرهنگ غربي بوده است.اين كشور از شمال با فرانسه , اتريش و سويس و تا جنوب مانند شبه جزيره كشيده شده است.جمعيت ايتاليا 60 ميليون نفر و ششمين كشور پر جمعيت اروپا مي باشد. پايتخت اين كشور رم مي باشد. نكتــه جالــب در مــورد نقشــه كشــور ايتاليــا ايــن اســت كــه نقشــه ايــن كشــور شــبيه چكمــه مي باشــد. واحد پول اين كشور يورو و زبان رسمي آن ايتاليايي است. در واقـــع، ايتاليـــا نقـــش بزرگـــي در ارتـــش اروپايـــي و جهانـــي دارد. ايـــن كشـــور قدرت منـــد، از لحـــاظ سياســـي، اجتماعـــي و اقتصـــادي، در كنـــار كشـــورهاي انگلســـتان، فرانســـه، آلمـــان و روســـيه قـــرار مي گيـــرد. در آخـــر بايـــد بـــه ايـــن نكتـــه اشـــاره كـــرد كـــه ايتاليـــا ســـطح ســـواد بالايـــي دارد. 90 درصد مردم ايتاليا مسيحي كاتوليك هستند و بقيه مردم يهودي و مسلمان هستند.
آژانس هواپيمايي آلا پرواز متخصص اخذ ويزاي ايتاليا با نازلترين قيمت و در كوتاهترين زمان ممكن، در خدمت هموطنان عزيز مي باشد
ويزاي ايتاليا
ويزاي14روزه عادي ايتاليا : قيمت صدور ويزا با هماهنگي و مدت زمان اخذ ويزا با هماهنگي تعيين مي شود
مدارك مورد نياز جهت اخذ ويزاي ايتاليا :
 • اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار و ارائه گذرنامه هاي قبلي
 • اصل شناسنامه با ترجمه انگليسي تمام صفحات
 • سابقه بيمه با ترجمه انگليسي
 • گواهي اشتغال به كار يا پروانه كسب با ترجمه انگليسي ( در گواهي اشتغال به كار بايد نام و سمت مسافر و ميزان درآمد قيد شود (
  ) براي افراد بازنشسته ترجمه حكم بازنشستگي و كارت بازنشستگي و آخرين فيش حقوقي الزامي مي باشد(براي افراد محصل )
  ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل الزامي مي باشد (
 • اصل سند مالكيت به نام مسافر ( ترجمه انگليسي تمام صفحات (
 • گردش سه ماهه حساب با مانده حداقل 60 ميليون تومان (ترجمه انگليسي(
 • 6 قطعه عكس رنگي زمينه سفيد 4.5 * 3.5
 • تكميل مشخصات فردي
در صورت هر گونه سوال در رابطه با اخذ ويزاي ايتاليا با مشاوران ما تماس بگيريد
ويزاي توريستي ايتاليا
ويزاي توريستي ايتاليا، شامل افرادي مي شود كه با هدف گردشگري، قصد اقامت چند روزه تا سه ماهه را دارند. فراموش نكنيد كه ويزاي توريستي به شما اجازه ي كار نمي دهد و براي اشتغال در ايتاليا، احتياج به صدور مجوز كار داريد. اولين مرحله براي درخواست ويزاي هر كشوري، تكميل فرم تقاضاي ويزا ست. اين فرم را مي توانيد از بخش رواديد كنسولگري سفارت ايتاليا در تهران تهيه كنيد؛ فرم بايد در دو نسخه و براي هر فرد به طور جداگانه تكميل شود.
توجه: براي ويزاي ايتاليا از كليه ي مدارك بايد فتوكپي داشته باشيد؛ اصل مدارك به شما بازگردانده مي شود و كپي آن ها براي بررسي نزد بخش رواديد مي ماند.
 • شناسنامه ايراني
  • توجه: ترجمه ي رسمي شناسنامه با فتوكپي از تمام صفحات بايد حتماً موجود باشد.
 • گذرنامه
  • توجه: اعتبار گذرنامه بايد حداقل شش ماه بعد از تاريخ درخواست رواديد باشد. كپي گذرنامه را تنها از صفحات يك تا پنج و همين طور صفحاتي كه در آن ها مهر ويزا خورده، تهيه كنيد
 • سه قطعه عكس رنگي
  • توجه: در صورتي كه عكس همراهان در گذرنامه ي متقاضي باشد، بايد براي همراهان نيز دو قطعه عكس در مدارك در نظر بگيريد. عكس بايد زمينه روشن، واضح و كاملاٌ جديد باشد و با ظاهر فعلي متقاضي مغايرتي نداشته باشد.
 • آدرس محل كار و منزل به طور دقيق
 • اسنادي مبني بر وضعيت شغلي متقاضي
  • : براي كارمندان بخش دولتي:ترجمه ي آخرين حكم كارگزيني براي كارمندان بخش خصوصي : گواهي اشتغال به كار براي صاحبان شركت هاي خصوصي: ترجمه ي روزنامه رسمي شركت به همراه رزومه ي شركت به زبان انگليسي، دو سري كپي از اصل مدارك فارسي. براي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها: كارت بين المللي دانشجويي يا كارت عضويت هيئت علمي. براي مشاغل آزاد: ترجمه جواز كسب و يا كارت بازرگاني.
 • ترجمه آخرين مدرك تحصيلي، دو سري كپي از اصل مدارك فارسي.
 • مشروح عمليات آخرين ماه حساب بانكي شخصي
 • ترجمه يك سند مالكيت، دو سري كپي از اصل مدارك فارسي
 • ضمانت نامه بانكي و يا چك رمزدار به مبلغ هفتاد ميليون ريال به ازاي هر فرد. براي ارائه ي مدارك احتياج به وقت ملاقات و انجام مصاحبه از بخش رواديد سفارت ايتاليا داريد كه بايد با در دست داشتن اصل گذرنامه و به صورت حضوري براي دريافت وقت ملاقات اقدام كنيد.
بررسي اوليه ي مدارك معمولاً از سه هفته تا يك ماه طول مي كشد و ممكن است پاسخ قطعي نسبت به درخواست شما چند هفته اي هم بيشتر زمان ببرد.
بعد از موافقت با صدور رواديد مداركي كه هنگام دريافت رواديد نياز داريد، اين ها هستند: بيمه مسافرتي ويزاي ايتاليا متقاضيان رواديد بايد بيمه ي مسافرت فردي يا جمعي داشته باشند. اين بيمه بايد هزينه هاي احتمالي بازگشت به ميهن تحت مراقبت هاي پزشكي، هزينه هاي احتمالي نياز به درمان و يا هزينه هاي بيمارستاني اضطراري را پوشش دهد و تا پايان طول اقامت در تمام كشورهاي منطقه شنگن معتبر باشد. حداقل پوشش بيمه براي هر شخص مبلغ سي هزار يورو مي باشد. شركت بيمه گذار بايد نماينده اي معتبر در كشور ايتاليا داشته باشد؛ بليط هواپيما يا رزرواسيون قطعي رفت و برگشت به مقصد ايتاليا در صورت لزوم، فاكتور پرداخت شده ي هتل براي كل مدت اقامت كل هزينه رواديد.
اطلاعات تكميلي ويزاي ايتاليا
رواديد عادي جهت والدين فرزندان مقيم ايتاليا:
 • فرم درخواست رواديد به زبان لاتين با ذكر تاريخ امضاء و شماره تلفن و دو قطعه عكس،
 • گذرنامه با حداقل دو ماه اعتبار پس از پايان اعتبار رواديد.
 • فتوكپي اجازه خروج، همراه با ترجمه رسمي ايتاليايي آن
 • فتوكپي بليت هواپيما با قيد تاريخ رفت و برگشت
 • دعوتنامه از طرف فرد مقيم
 • فتوكپي شناسنامه پدر و مادر و ترجمه رسمي آن
 • اصل گواهي صادره از اداره پليس محل اقامت دعوت كننده و فتوكپي آن، دال بر توانائي به عهده گرفتن مخارج مربوط به مسكن، توانائي مالي و بازگشت به كشور مبداء.
 • فتوكپي اجازه اقامت معتبر دانشجوي ايراني. دعوت كننده رواديد عادي شينگن ، اعتبار 90 روز اقامت، براي يك يا چند بار ورود ، ظرف شش ماه ، دارنده اين نوع رواديد مجاز به ورود به كليه كشورهاي عضو شينگن است.
رواديد شينگن با محدوديت ارزي با اعتبار حداكثر 90 روز اقامت ، براي يك يا چند بار ورورد به كشورهاي قيد شده در ويزا است.
رواديد ملي بدون محدوديت زماني حداكثر 90 روز اقامت دارنده اين نوع رواديد مجاز است فقط به كشوري كه برايش ويزا صادر شده وارد شود. رواديد تكميل شده، يك قطعه عكس، گذرنامه، شناسنامه، در صورت تاهل گذرنامه. تحصيلي: ثبت نام خارجي ها در دانشگاه هاي ايتاليا براساس بخشنامه وزارت امور خارجه ايتاليا انجام مي شود. اين بخشنامه هر ساله در فصل بهار به سفارتخانه هاي ايتاليا ابلاغ مي گردد. شرط ورود به دانشگاه هاي ايتاليا : قبولي در آزمون زبان ايتاليايي كه سفارت برگزار مي كند . آزمون داراي دو بخش شفاهي و كتبي است . فقط قبول شدگان در بخش كتبي مي توانند در مصاحبه شركت نمايند . جهت شركت در آزمون دارابودن ديپلم متوسطه نظام قديم و با گواهي دال برپايان دوره پيش دانشگاهي الزامي است. صدور رواديد دانشجويي منوط به اخذ پذيرش از دانشگاه مورد نظر و ارايه ضمانت نامه مالي از طرف متقاضي است . افرادي كه مراحل مذكور را با موفقيت طي نموده اند ، بين ماههاي اگوست و سپتامبر رواديدشان صادر مي گردد . صدور اين رواديد به متقاضي امكان مي دهد كه در امتحان ورودي دانشگاه مورد نظر شركت نموده و پس از قبولي در امتحانات ، در آن دانشگاه ثبت نام نمايد . جهت اطلاعات تكميلي، براي ثبت نام در كلاسهاي زبان ايتاليايي كه در سفارت ايتاليا برگزار مي شود ، مي توانيد با سفارت تماس بگيريد.
بازرگاني: فرم شناسنامه همسر، فتوكپي صفحات اول گذرنامه ، نامه درخواست صدور رواديد كه در آن موقعيت شغلي متقاضي ذكر شده باشد.
اعضاي هئيت مديره و متقاضيان شركت : كپي و اصل مدارك رسمي دال بر فعاليت متقاضي در ايران . يا معرفي نامه از طرف مدير شركت كه در آن موقعيت شغلي نامبرده و دلايل سفر او ذكر شده باشد ، كپي و اصل مدارك دال بر روابط تجاري بين شركت ايراني و شركت ايتاليايي دعوت كننده ، پرداخت بيمه مسافري.
ترانزيت: 2قطعه عكس، فرم سفارت، فتوكپي بليت تائيد شده ، ترجمه ( به ايتاليايي و فتوكپي اجازه خروج و مدارك ارزي دال بر دارا بودن ميزان ارز لازم و كافي براي تمام مدت اقامت در ايتاليا) گذرنامه با 2 ماه اعتبار ، فرم رواديد پر شده به زبان ايتاليايي با تاريخ، امضا و شماره تلفن.
نكات مهم
 • توجه : كليه مراجعين هنگام درخواست رواديد ، نوع ويزاي درخواستي را دقيقا قيد نمايند، فرم ويزا را خوانا و بدون خط خوردگي پر نمايند. رواديد شينگن بايد از كشوري كه مقصد اصلي مسافر است صادر شود.
 • توجه : فقط افرادي كه داراي دعوتنامه از شركتها ، موسسات دولتي و خصوصي يا اشخاص حقيقي مقيم ايتاليا مي باشند مي توانند ، جهت اخذ ويزاي شينگن به اين كنسولگري مراجعه نمايند . جهت مصاحبه مي توانيد هر روز به جز جمعه و شنبه – از ساعت 8.30 الي 11 به سفارت مراجعه نماييد.
 • دارند ، حتي براي توقف چند ساعته ، بايد قبلا رواديد تردد را از كنسولگري ايتاليا كسب كرده باشند.
 • نيز دارندگان اجازه اقامت ايالات متحده آمريكا و كشور كانادا از قانون فوق مستثني هستند.
 • جهت تعيين وقت سفارت ايتاليا و اخذ ويزاي ايتاليا با ما تماس بگيريد.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي آلا پرواز ايرانيان محفوظ مي باشد.